İMAR PLANI ESASLI ETÜD


İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporu için Yasal Dayanaklar
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Yedinci Bölüm: İmar Planına Dair Esaslar, 21. Madde, 6. Bendinde; "Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamaz" hükmü yer almaktadır. Buna göre; hangi cins imar planı hazırlanacak olursa olsun öncelikle jeolojik - jeoteknik etüt raporu hazırlanmalıdır. Aynı maddenin 7. bendinde ise " İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. İmar planlarının hazırlanmasında, varsa öncelikle mikro bölgeleme etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik uygun jeolojik-jeoteknik etütler kullanılır" hükmü yer almaktadır. Yani bu rapor imar planları için bağlayıcıdır, raporda yerleşime uygun olmayan yerlere yapılaşmaya izin verilemez.